Regulamin projektu „Złota Firma”

§1. Słowniczek

Pojęcia zawarte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące brzmienie, chyba że z Regulaminu wprost wynika inaczej:

 1. Operator - Beautiful Company sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ol. Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000749100, NIP: 8943132676, REGON: 381313360
 2. Nagroda – informacja na stronie internetowej Operatora o wyłonieniu uczestnika w ramach projektu Złota Firma.
 3. Uczestnik – podmiot gospodarczy – osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osoba prawna
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin projektu „Złota Firma”
 5. Portal – strona internetowa – np. Facebook, Google Maps, Booking.com itp
 6. Projekt – oznacza całokształt czynności faktycznych i prawnych związanych z przyznawaniem Nagród w ramach projektu Złota firma.
 7. Weryfikacja – proces badania Uczestników

§2. Postanowienia wprowadzające

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb postępowania przy organizacji Projektu „Złota Firma” oraz platformy www.zlotafirma.pl
 2. Projekt organizowany jest na terytorium Europy i podlega ustawodawstwu polskiemu.
 3. Przyznawanie Nagród ma na celu promocję Uczestników Projektu, którzy są najlepiej oceniani przez internautów na portalach internetowych uznanych przez Operatora za miarodajne i rzetelne. Operator każdorazowo dokonuje analizy i wyboru portali z których baz czerpie opinie o Uczestnikach projektu. Następnie po dokonanej analizie przez operatora wyłaniani są Uczestnicy – zwycięzcy projektu, którzy są promowani poprzez działania Operatora o charakterze reklamowym i marketingowym szczegółowo opisane w niniejszym regulaminie.
 4. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i darmowe.
 5. Prawa własności intelektualnej Operatora, zawarte na jego stronie internetowej w szczególności do tekstów, informacji, materiałów, treści, grafiki, zdjęć stanowią wyłączną własność Operatora i podlegają ochronie prawnej.
 6. Kopiowanie, przesyłanie, modyfikowanie, przetwarzanie, redystrybuowanie w/w materiałów jest zakazane z wyłączeniem posiadania odrębnego umocowania udzielonego przez Operatora.

§3. Tryb wyłaniania zwycięzców i Przyznawanie Nagrody

 1. Uczestnikami projektu zostają podmioty, która albo zgłoszą się bezpośrednio do operatora lub zostaną wytypowane przez Operatora w sposób zautomatyzowany z ogólnodostępnych dostępnych baz danych podmiotów gospodarczych danego kraju. Po wybraniu listy Uczestników specjalistyczne oprogramowanie Operatora wyszukuje profile internetowe dotyczące danego Uczestnika, które zawierają oceny lub opinie punktowe.
 2. Każdorazowo Operator samodzielnie dokonuje wyboru portali z których czerpie oceny o Uczestnikach Projektu, mając na względzie rzetelność informacji zawartych w tych portalach oraz ich powszechną dostępność. Operator nie będzie wykorzystywał informacji z portali o niesprawdzonej reputacji lub źródłach, niszowych lub ogólnie niedostępnych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dotyczących Uczestników umieszczonych w Internecie, jak również nie ponosi odpowiedzialności, za opinie które nie były dostępne dla oprogramowania Operatora lub do których Operator nie miał dostępu z jakichkolwiek innych powodów. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za opinie/oceny, które zostały opublikowane po wykonaniu analizy. Operator również nie ponosi odpowiedzialności za opinie/oceny, które z jakiegokolwiek powodu nie zostały udostępnione, opublikowane i których nie było możliwości weryfikacji w trakcie prowadzenia badania jak i po jego zakończeniu.
 3. Operator po zgromadzeniu informacji z wybranych portali dokonuje analizy zebranych opinii. Uczestnik, który uzyskał minimum 75% pozytywnych opinii kwalifikuje się do dalszego udziału w Projekcie.
 4. Analiza opinii polega na wzięciu pod uwagę przez Operatora opinii/ocen zamieszczonych w portalach (dla skali od 1 do 5, operator uznaje wyłącznie za pozytywną ocenę 4 lub 5, dla skali od 1 do 10, Operator uznaje wyłącznie za pozytywną ocenę od 8 do 10). Powyższa analiza dokonywana jest dla każdego portalu oddzielnie. Następnie Operator dokonuje zbiorczej analizy ze wszystkich Portali w których Uczestnik posiada swoje profile z których wyciąga średnią ważoną.
 5. Uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie gdy Operator uzyskał minimum 5 ocen Uczestnika. Dokonanie analizy ocen jest ostateczne i nie podlega żadnej procedurze odwoławczej.
 6. Operator zastrzega, że będzie dokonywał analizy Uczestników w ramach projektu sukcesywnie, natomiast ze względu na liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych nie jest możliwe dokonanie takiej analizy jednocześnie. Uczestnicy biorący udział w projekcie nie będą odrębnie informowani przez Operatora o ich uczestnictwie.
 7. Uczestnik, który spełnił powyższe wymagania i zakwalifikował się do udziału w projekcie, wówczas jego dane zostaną umieszczone na stronie internetowej Operatora www.zlotafirma.pl
 8. Uczestnicy są kategoryzowani przez Operatora na podstawie kodów pocztowych siedzib swoich przedsiębiorstw oraz profilu działalności gospodarczej.
 9. Podmiot gospodarczy który nie jest uczestnikiem projektu ma możliwość wzięcia udziału w projekcie poprzez dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie www.zlotafirma.pl. Podmiot taki zostanie poddany analizie przez Operatora niezwłocznie. Celem zakwalifikowania się do udziału w projekcie podmiot ten musi spełnić kryteria określone w niniejszym paragrafie.
 10. Analiza dokonana przez Operatora bez względu czy na podstawie samodzielnego zgłoszenia lub z inicjatywy Operatora jest bezpłatna.
 11. Uczestnicy, którzy zostali zwycięzcami w ramach projektu otrzymują możliwość dobrowolnego zakupienia dodatkowego pakietu promocyjnego. Operator będzie informował Uczestników o zwycięstwie w ramach projektu drogą telefoniczną i przekaże podczas tej rozmowy ofertę zakupu pakietu promocyjnego.. Dokonanie zakupu pakietu promocyjnego w żaden sposób nie wpływa na wyniki dokonywanej przez operatora analizy ani na posiadanie statusu zwycięzcy w ramach projektu.
 12. Skład pakietu promocyjnego jest zmienny i zależy od edycji projektu. Informacje o składzie pakietu promocyjnego będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Operatora.
 13. Zwycięzcy projektu, którzy dokonali zakupu pakietu promocyjnego dodatkowo otrzymują możliwość posługiwania się logo projektu w swoich materiałach reklamowych tych zarówno w wersji elektronicznej lub fizycznej.
 14. Posiadanie i posługiwanie się przez Uczestnika pakietem promocyjnym oraz publikacja danych Uczestnika na stronie Projektu nie jest podstawą do przeniesienia na Operatora odpowiedzialności za działania Uczestnika Projektu. Uczestnictwo w projekcie ma bowiem wyłącznie charakter marketingowy i reklamowy i nie może być podstawą do kierowania roszczeń w stosunku do Operatora za samoistne działania Uczestnika Projektu w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i zwalnia Operatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
 15. Oferta nabycia pakietu promocyjnego jest przedstawiana uczestnikowi projektu bądź z inicjatywy Operatora bądź w wyniku zgłoszenia przez Uczestnika.
 16. Pakiet promocyjny przygotowywany jest przez Operatora indywidualnie dla Uczestników i posiada personalizowane cechy takie jak dane identyfikujące Uczestnika (nazwa, forma prawna).
 17. Podmiot, który nie został zwycięzcą w ramach projektu nie ma możliwości złożenia zamówienia pakietu promocyjnego. Pakiet promocyjny jest dostarczany Uczestnikom za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 18. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na opublikowanie danych jego przedsiębiorstwa na stronie internetowej Projektu, które to dane są dostępne w publicznych rejestrach i ewidencjach Uczestnik posiada uprawnienie do żądania wykreślenia swoich danych ze strony internetowej Operatora, co nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu takiego zgłoszenia
 19. Projekt organizowany jest przez Operatora w corocznych edycjach.
 20. Uczestnik chcąc uzyskać w kolejnej edycji projektu Nagrodę i zostać zwycięzcą musi każdorazowo spełniać wymogi określone niniejszym regulaminem, w szczególności spełnić szczegółowo określone kryteria projektu w ramach każdej kolejnej edycji.

§4. Proces składania zamówienia

 1. Uczestnik, który został zwycięzcą w ramach projektu ma możliwość złożenia zamówienia pakietu promocyjnego drogą telefoniczną lub mailową.
 2. W przypadku zamówienia telefonicznego Uczestnik otrzymuje przesyłkę kurierską za pobraniem lub w przypadku płatności online Uczestnik otrzymuje pakiet promocyjny przesyłką bez pobrania.
 3. Operator ma możliwości udostępniania różnych form płatności i zmiany tych form w dowolnym czasie i zakresie.
 4. Pakiet promocyjny zostanie nadany do Uczestnika w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku przesyłki za pobraniem). W przypadku wyboru płatności elektronicznej pakiet marketingowy zostanie nadany do Uczestnika w terminie 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie Operatora.

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać do operatora za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej kontakt@zlotafirma.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
 3. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i następne kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli przesyłka promocyjna będzie posiadała wadę produkcyjną, Uczestnikowi przysługuje – po rozpatrzeniu reklamacji – ponowna przesyłka pakietu promocyjnego nadana w terminie 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku uszkodzenia pakietu promocyjnego przez kuriera lub w transporcie, Uczestnikowi przysługuje ponowna przesyłka pakietu promocyjnego nadana w terminie 5 dni roboczych – bez konieczności składania reklamacji.

§6. Zwrot i odstąpienie od umowy

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy niezwłocznie po otrzymaniu pakietu promocyjnego jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania pakietu. W przypadku odstąpienia od umowy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na adres kontakt@zlotafirma.pl oraz do odesłania w stanie nienaruszonym przesyłki marketingowej na adres rejestrowy Operatora w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy uwzględnienia odstąpienia od umowy w przypadku uchybienia terminowi określonemu w punkcie 1 oraz z innych ważnych przyczyn pomimo zachowania terminu – każde odstąpienie od umowy będzie rozpatrywane indywidualnie, a także ze względu na fakt, że pakiet promocyjny ma charakter zindywidualizowany i jest wytwarzany pod specjalne zamówienie Uczestnika zawierając trwale naniesione na materiały promocyjne dane Uczestnika takie jak nazwa, adres.

§7. Dane osobowe i klauzula RODO

 1. Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Operator Projektu informuje, iż administratorem danych osobowych jest Beautiful Company sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  1. pisemnie na adres ol. Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław
  2. za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@zlotafirma.pl
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych(IOD), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z IOD w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres ol. Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław
  2. za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@zlotafirma.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcie działań przed zawarciem umowy – przygotowanie oferty, przedstawienia oferty uzyskania pakietu promocyjnego, wzięcia udziału w Projekcie, zawarcia umowy uzyskania pakietu promocyjnego, wykonania umowy uzyskania pakietu promocyjnego, wykonania czynności związanych z obsługa projektu, wysyłki pakietów promocyjnych, publikacji danych na stronie internetowej administratora, stworzenia zestawienia mającego na celu promocję usług i reklamę uczestników projektu, zgłoszenia reklamacji w ramach umowy uzyskania pakietu promocyjnego, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych nie będzie stosowane profilowanie.
  2. przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji;
  3. rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez administratora, a także wniosków i zapytań skierowanych do administratora;
  4. analitycznych i statystycznych;
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, podmioty współpracujące z administratorem, podwykonawcy administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, obsługę prawną i księgową, ubezpieczeniową i bankową.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. przetwarzanie danych o przedsiębiorcach wynika z przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. przetwarzanie danych ma na celu informowanie pozostałych uczestników obrotu gospodarczego o prowadzonej przez Uczestników działalności gospodarczej, zapewniając wszystkim dostęp do rzetelnych, wiarygodnych i transparentnych informacji, jednocześnie spełniając wymogi nakładane przez przepisy prawa o wykorzystaniu informacji publicznych;
  3. przetwarzane dane znajdują swoje źródło w publicznych serwisach informacyjnych, a są to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nadzorowana przez Ministra Rozwoju oraz Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości;
  4. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania oceny przedsiębiorcy na potrzeby udziału w Projekcie, zawarcia umowy uzyskania pakietu promocyjnego;
  5. przetwarzanie danych nie wymaga odrębnej zgody ponieważ dane te są jawne, opublikowane w ogólnodostępnych bazach i rejestrach i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, takiego jak marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy uzyskania pakietu promocyjnego, analitycznych i statystycznych;
  6. wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych wynikających z przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego;
  7. zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia;
  8. analitycznych i statystycznych;
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora, mają w związku z tym następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych, co oznacza otrzymanie ich od administratora danych, w powszechnie używanym formacie oraz do przesłania ich do innego administratora;
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5. prawo do wycofania zgody – bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
  6. w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, prawo do zakwestionowania tej decyzji, żądania ingerencji człowieka, celem uzyskania indywidualnej decyzji;
 8. Skorzystanie z praw wymienionych powyżej odbywać się będzie za pośrednictwem administratora danych lub IOD.
 9. W przypadku zawarcia umowy z administratorem, dane osobowe będą przechowywane do momentu trwania projektu, trwania umowy, przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności prawa podatkowego. W przypadku udzielenia stosownej zgody dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w zgodzie, aż do momentu jej wycofania. Dane będą również przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych przez okres 10 lat.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia umowy uzyskania pakietu marketingowego i wykonania tej umowy. Niepodanie danych osobowych lub brak wyrażenia zgody będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Projektu www.zlotafirma.pl i obowiązuje do jego odwołania.
 2. Wykładni niniejszego regulaminu może dokonywać tylko Operator.
 3. Skargi i wnioski związane ze stosowaniem regulaminu należy składać do Operatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu, niemożliwe do rozstrzygnięcia w sposób polubowny, poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla Operatora
 6. Koordynatorem projektu jest Adelina Sinc. Kontakt do Operatora odbywać się może za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@zlotafirma.pl lub na adres rejestrowy.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
 8. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w formie uchwały Zarządu Operatora.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Projektu bez podania przyczyn oraz bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.